Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Białystok, ul. Antoniukowska 11, lok. 21

tel. 85 716 62 21

 • obrazek

  Harmonogram egzaminów czerwiec 2018 r.

  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
  Szanowni Państwo, dyrektorzy i nauczyciele
  szkół i placówek oświatowych

  oferujemy Państwu szkolenia wynikających ze zmian w oświacie.
  więcej
 • obrazek
  Trwa rekrutacja na semestr wiosenny roku akademickiego 2017/2018 – zgłoszenia przyjmujemy do 28 lutego 2017 r.
  Zapraszamy!
  Ściągnij AKTUALNY informator
 • obrazek

  STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE W BIAŁYMSTOKU

  Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego 2018 r.
  oferta na rok akademicki 2017/2018 więcej >>>
 • obrazek

  STUDIA PODYPLOMOWE W BIAŁYMSTOKU

  Opłata rekrutacyjna – 100 zł
  Czesne zgodnie z ofertą

  Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego 2018 r.
  oferta na rok akademicki 2017/2018
  więcej >>>
 • obrazek

  UWAGA !

  Chcesz uzupełnić kurs kwalifikacyjny do rangi studiów podyplomowych..?
  W roku szkolnym 2017/2018 dla wszystkich absolwentów kursów kwalifikacyjnych zostanie uruchomiona oferta tzw.: „TRZECIEGO SEMESTRU”
  TRYB INDYWIDUALNY TRWA JEDEN SEMESTR!!!
  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
  INFORMACJA
  DOT. UPRAWNIEŃ DO NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH W PRZEDSZKOLACH I KLASACH I –III
  (dot. studiów w zakresie wczesnego nauczania języka obcego)
  ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH KWALIFIKACJI WYMAGANYCH OD NAUCZYCIELI
  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
 • obrazek
 • obrazek

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Mentor”

  zaprasza rodziców do zapisów na NIEODPŁATNE zajęcia w ramach
  Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
  Wczesne wspomagane rozwoju to pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego problemów rozwojowych do czasu podjęcia nauki w szkole     więcej >>>
 • obrazek
  Nawiązaliśmy współpracę z certyfikowanymi terapeutami Metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (IAS), która przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu
  więcej ...
 • obrazek

„Zaburzenia autystyczne u dzieci – wyzwaniem dla współczesnej edukacji”

21.05.2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Świdnik odbyła się konferencja „Zaburzenia autystyczne u dzieci – wyzwaniem dla współczesnej edukacji”. Organizatorem konferencji był Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku oraz działające przy nim Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka.

Patronat naukowy sprawował Zakład Psychopedagogiki Specjalnej UMCS oraz Katedra Psychologii Rehabilitacji KUL. Patronat honorowy nad konferencją objął Starosta Świdnicki p. Mirosław Król oraz Burmistrz Miasta p. Waldemar Jakson.

Konferencja ta miała charakter informacyjny. Jej celem było poszerzenie świadomości społecznej w zakresie edukacji, wychowania i terapii dzieci i młodzieży dotkniętych autyzmem oraz zwrócenie uwagi, jakie konsekwencje niesie to zaburzenie dla życia rodziny i całego społeczeństwa.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała p. wicedyrektor SOSW w Świdniku p. Elżbieta Krupa, która powitała przybyłych gości i przedstawiła jej program.

W pierwszej części konferencji wystąpiła dr Anna Prokopiak, przedstawiciel Zakładu Psychopedagogiki Specjalnej UMCS, a jednocześnie prezes fundacji Alfa w Lublinie. W swoim wystąpieniu przedstawiła aktualne dane statystyczne dotyczące tego zaburzenia, przybliżyła sposób odbioru świata przez osoby z autyzmem oraz szeroko omówiła możliwości pomocy i terapii. Kolejne wystąpienie, wzbogacone projekcją filmu, dotyczyło tematyki zasobów i potrzeb rodziny dzieci autystycznych. Przedstawił je dr Grzegorz Wiącek, który reprezentował Katedrę Psychologii Rehabilitacji KUL w Lublinie.

Następnie swoje stanowisko przedstawił prof. dr hab. Wojciech Otrębski (KUL), który poruszył ważny problem edukacji zawodowej osób z zaburzeniami autystycznymi.

W drugiej części spotkania, po przerwie kawowej, wystąpiła mgr Dorota Oleszczuk – Grabowska z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świdniku, która przybliżyła rolę i zadania poradni w diagnozie i opiece nad dzieckiem autystycznym.

Bardzo znaczącym głosem podczas konferencji było głos rodzica, chłopca dotkniętego autyzmem, ucznia SOSW w Świdniku. Pan Mirosław Sałach opisał swoje życie codzienne z dzieckiem oraz przedstawił swoje potrzeby i oczekiwania w zakresie edukacji i opieki.

Na koniec konferencji wystąpił mgr Leszek Twarowski z Centrum Edukacji Mentor, który przedstawił podejście holistyczne do osób i rodzin z autyzmem na przykładzie NZOZ AXON.

Konferencja zgromadziła ponad 100 osób. Jej uczestnikami byli reprezentanci placówek oświatowych i opiekuńczych Powiatu Świdnickiego, miasta Lublin oraz rodzice dzieci autystycznych.

Otrzymali oni materiały informacyjne na temat diagnozy i kształcenia osób z autyzmem, jak również przepisów w prawie polskim regulujących ich funkcjonowanie. W materiałach znalazły sie też informacje na temat instytucji, w których rodzice lub terapeuci dzieci ze spektrum autyzmu mogą otrzymać pomoc.


Idea holizmu w odniesieniu do osób niepełnosprawnych i ich rodzin

„Zatriumfować nad własnymi trudnościami” – tak może brzmieć paradygmat niepełnosprawności. Gdybyśmy odnieśli go do rodziny i bliskich osoby niepełnosprawnej bliżej byłoby do stwierdzenia – „Zatriumfować nad naszymi trudnościami!”. Szczególną uwagę chciałbym zwrócić na osoby dotknięte całościowymi zaburzeniami rozwoju, rolę rodziny oraz placówek medycznych i oświatowych, które współuczestniczą w procesie terapeutyczno – rehabilitacyjnym.

Pobierz cały artykuł w wersji pdf