Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Białystok, ul. Antoniukowska 11, lok. 21

tel. 85 716 62 21

 • obrazek

  Harmonogram egzaminów czerwiec 2018 r.

  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
  Szanowni Państwo, dyrektorzy i nauczyciele
  szkół i placówek oświatowych

  oferujemy Państwu szkolenia wynikających ze zmian w oświacie.
  więcej
 • obrazek
  Trwa rekrutacja na semestr wiosenny roku akademickiego 2017/2018 – zgłoszenia przyjmujemy do 28 lutego 2017 r.
  Zapraszamy!
  Ściągnij AKTUALNY informator
 • obrazek

  STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE W BIAŁYMSTOKU

  Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego 2018 r.
  oferta na rok akademicki 2017/2018 więcej >>>
 • obrazek

  STUDIA PODYPLOMOWE W BIAŁYMSTOKU

  Opłata rekrutacyjna – 100 zł
  Czesne zgodnie z ofertą

  Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego 2018 r.
  oferta na rok akademicki 2017/2018
  więcej >>>
 • obrazek

  UWAGA !

  Chcesz uzupełnić kurs kwalifikacyjny do rangi studiów podyplomowych..?
  W roku szkolnym 2017/2018 dla wszystkich absolwentów kursów kwalifikacyjnych zostanie uruchomiona oferta tzw.: „TRZECIEGO SEMESTRU”
  TRYB INDYWIDUALNY TRWA JEDEN SEMESTR!!!
  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
  INFORMACJA
  DOT. UPRAWNIEŃ DO NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH W PRZEDSZKOLACH I KLASACH I –III
  (dot. studiów w zakresie wczesnego nauczania języka obcego)
  ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH KWALIFIKACJI WYMAGANYCH OD NAUCZYCIELI
  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
 • obrazek
 • obrazek

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Mentor”

  zaprasza rodziców do zapisów na NIEODPŁATNE zajęcia w ramach
  Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
  Wczesne wspomagane rozwoju to pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego problemów rozwojowych do czasu podjęcia nauki w szkole     więcej >>>
 • obrazek
  Nawiązaliśmy współpracę z certyfikowanymi terapeutami Metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (IAS), która przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu
  więcej ...
 • obrazek
strona główna |  studia podyplomowe |   kusy doskonalające |   kursy kwalifikacyjne |   autyzm - oferta szkoleń

SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH,

RODZICÓW I UCZNIÓW

Dysponujemy kadrą doświadczonych nauczycieli, którzy będą udzielać, zgodnie z napływającymi propozycjami, konsultacji w zagadnieniach związanych z organizacją i zarządzaniem oświatą, awansem zawodowym, prawem oświatowym, kształceniem zintegrowanym.

Gotowi jesteśmy także do organizacji lub współpracy w przeprowadzaniu różnego rodzaju seminariów, konferencji, warsztatów bądź szkoleń zgodnie z sugestiami przedstawianymi przez klientów naszej placówki.

Nasza oferta nie jest zamknięta, będzie systematycznie rozszerzana. Wszystkie formy szkoleń zostaną uruchomione po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby osób.

Reforma Oświaty

Wzór zlecenia przeprowadzenia szkolenia rady pedagogicznej >>>


AKTUALNA OFERTA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Oferta Szkoleń

Propozycje tematów szkoleń:


LICZBA GODZIN
KOSZT*
SZKOLENIE RAD PEDAGOGICZNYCH
Szkolenia 6 - godzinne
1000,-
- Pierwsza pomoc przedmedyczna
Szkolenia 5 - godzinne
850, – 1000,-
– Organizacja i planowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
– Obsługa tablicy interaktywnej.
– Wykorzystanie platformy e – learningowej na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.
– Zadania zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
– Konstruowanie Indywidualnego i programu Edukacyjno – Terapeutycznego .
– Opracowanie Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia oraz Planów Działań Wspierających.
– Analiza opinii i orzeczeń. Dostosowanie wymagań edukacyjnych.
– Mediacje rówieśnicze jako sposób na rozwiązywanie konfliktów w szkole.
– ADHD - objawy i pomoc dziecku w szkole i w domu.
– Profilaktyka agresji i zaburzeń zachowania dzieci.
– Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na wycieczkach szkolnych.
– Badanie osiągnięć szkolnych uczniów.
– Pomiar dydaktyczny.
– Ocenianie kształtujące.
– Rola i zadania nauczyciela w obliczu zmian w udzielaniu pomocy psychologiczno -pedagogicznej, strategią do podniesienia jakości pracy szkoły.
– Agresja i przemoc rówieśnicza.
– Przeciwdziałanie przemocy w szkole.
– Organizacja zajęć edukacyjnych, rewalidacyjnych i rewalidacyjno- wychowawczych w szkole ogólnodostępnej.
– Dyscyplinowanie uczniów i stosowanie przemocy przez nauczycieli.
– Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia z opinią lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
– Metoda projektu w praktyce szkolnej.
– Wdrażanie podstawy programowej dla uczniów szkoły podstawowej, w tym dla sześciolatków.
– Technologie informacyjno – komputerowe w szkole podstawowej.
– Współczesne metody analizy efektywności uczenia a ocena pracy szkoły.
– Sposoby pomocy osobom doznającym przemocy i stosujących przemoc.
Szkolenia 4 - godzinne
750, – 900,-
– Projekt edukacyjny jako priorytetowe zadanie w gimnazjum.
– Gimnastyka umysłu i efektywność uczenia się.
– Jak zwiększyć potencjał swojego mózgu? Jak być kreatywnym nauczycielem?
– Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty?
– Sztuka wystąpień publicznych.
– Rola zadania i kompetencje wychowawcy klasy.
– Ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna – nowy nadzór pedagogiczny.
– Etyczne aspekty oceniania wewnątrzszkolnego.
– Bezpieczeństwo w szkole w kontekście uregulowań prawnych i odpowiedzialności nauczyciela oraz metody skutecznej interwencji w sytuacjach kryzysowych.
– Przemoc w szkole- identyfikacja, czynniki ryzyka, przeciwdziałanie
– Stres i wypalenie zawodowe. Metody radzenia sobie ze stresem w zawodzie nauczyciela.
– Jak nauczać zwiększając osiągnięcia edukacyjne uczniów?
– Gry i zabawy ruchowe – elementy pedagogiki zabawy w pracy z grupą na świetlicy i w internacie.
– Seksualność w szkole. Przejawy zachowań seksualnych uczniów. Jak sobie radzić z płciowością młodzieży?
– Równość szans płci oraz zwalczanie stereotypów.
– Zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
– Nagrody i kary w wychowaniu.
– Przeżycia emocjonalne dziecka 6-letniego w pierwszym kontakcie ze szkołą.
Szkolenia 3 - godzinne
650,– 800,-
– Wpływ środków masowego przekazu na zachowanie dzieci i młodzieży. Dzieci w sieci - korzyści i zagrożenia.
– Jak uczyć, aby dzieci uczyły się?
– Jak zrozumieć świat nastolatka?
– Interwencja / planowe działanie : reagowanie na zachowania agresywne uczniów.
– Profilaktyka uzależnień.
– Agresja, przemoc, dręczenie szkolne.
– Dopalacze – nowe zagrożenie.
– Ciekawe lekcje wychowawcze – metody i formy pracy z klasą.
– Wiedza czy umiejętności – czego bardziej potrzebuje uczeń?
– Skuteczna komunikacja z nastolatkiem.
– Wspieranie dzieci nieśmiałych i wrażliwych.
– Pomoc psychologiczna i pedagogiczna dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
– Strategia i formy promocji szkoły.
– Metoda projektu jako forma aktywnej edukacji pozalekcyjnej.
– Jak zmotywować ucznia do pracy? – funkcje oceny.
Szkolenia 2 - godzinne
500,– 650,-
– Projekt międzyprzedmiotowy jako jedna z form pracy z uczniem.
– Podstawy wiedzy marketingowej.
– Strategia i formy promocji szkoły.
– Awans zawodowy nauczyciela.
– Dyscyplina w klasie.
– Metody i formy pracy z uczniem dyslektycznym.
– Profilaktyka w szkole.
– Klasa jako grupa wychowawcza.
– Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów?
– Jak uatrakcyjnić wywiadówkę szkolną? Klimat wzajemnego zaufania.
Szkolenia bhp
od 39 zł za osobę
- Szkolenie dla nauczycieli i pracowników szkół i placówek.


 

LICZBA GODZIN
KOSZT*
PEDAGOGIZACJA RODZICÓW
Szkolenia 4 - godzinne
650,-
– Uczucia i emocje – jak je rozpoznawać i nazywać?
– Rodzice partnerami szkoły: autorytet nauczyciela.
– Jak pomóc dzieciom radzić sobie z emocjami?
– Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty?
– Nagrody i kary w wychowaniu.
– Mediacje i trudne rozmowy z rodzicami.
– Rodzice XXI wieku.
– Edukacyjne wsparcie rodziców – jako nowe zadanie szkoły i nauczycieli.
Szkolenia 2 - godzinne
500,-
– Uczucia i emocje – jak je rozpoznawać i nazywać?
– Nagrody i kary w wychowaniu.
– Jak umiejętnie współpracować z dziećmi?


 

LICZBA GODZIN
KOSZT*
WARSZTATY DLA KLAS
Szkolenia 4 - godzinne
500,-
– Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
– Jak wybrać kandydata na mediatora rówieśniczego.
– Potencjał ucznia. Jak go uaktywnić?

* koszt szkoleń realizowanych dla kandydatów zgłaszających się indywidualnie:

Negocjujemy ceny w zależności od miejsca prowadzenia szkolenia i liczby uczestników.

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna – zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne

Nazwa szkolenia
Adresaci
Miejsce szkolenia
Liczba uczestników
Liczba godzin
Cena
Pierwsza Pomoc Przedmedyczna  
Rada Pedagogiczna
szkoła/ placówka
max 25 osób
6
1000 zł
zgłoszenia indywidualne
do uzgodnienia
min 15 osób
6
60 zł
Naucz się technik udzielania pierwszej pomocy, Twoja wiedza może uratować komuś życie!
↑ Na górę